top of page
Search
  • biuro4379

Zmiany które wprowadziła Ustawa o delegowaniu kierowców z 28.07.2023r.


Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym z dnia 28.07.2023r. ,wchodzi w życie już 19 sierpnia 2023r.

Ustawa wdraża do polskiego prawa krajowego przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiająca przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy

96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu

drogowego.

Duża cześć ustawy dotyczy przewoźników zagranicznych którzy delegują kierowców do pracy w RP,

jednak dokument zawiera także uregulowania dla Polskich przewoźników którzy delegują kierowców

do pracy za granicą.


Najważniejsze zmiany które wprowadza Ustawa dla Polskich kierowców:

 Stawka 20 euro zamiast wirtualnych diet

Zwolnione z podatku będą przychody kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe w

wysokości stanowiącej równowartość 20 euro za każdy dzień pobytu kierowcy za granicą. Co istotne

będzie to dotyczyło zarówno umów o pracę, jak i umów zlecenia.

Do tej pory od podstawy opodatkowania można było odliczyć 30 proc. kwoty, która stanowiła

równowartość diet przysługujących pracownikom budżetówki za zagraniczne podróże służbowe.

 Rozliczenie z ZUS

Uproszczone będą też rozliczenia z ZUS. W przypadku kierowców, których miesięczny przychód jest

wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne

będzie można odjąć równowartość 60 euro za każdy dzień pobytu za granicą.

Wcześniej, podobnie jak w przypadku podatków, podstawę oskładkowania obniżało się o wysokość

diet za zagraniczne podróże służbowe, obowiązujących dla krajów, w których kierowca wykonywał

przewozy.

 Dodatkowe odliczenia

Od podstawy opodatkowania oraz wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne kierowców

wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe można będzie odjąć równowartość poniesionych

kosztów:

 noclegu – w przypadku tygodniowego regularnego okresu odpoczynku, którego kierowca

nie może odbierać w pojeździe,

 podróży środkami transportu innymi niż pojazd będący w dyspozycji pracodawcy – do

miejsca, w którym kierowca rozpocznie przewóz, oraz

 innych niezbędnych udokumentowanych wydatków określonych lub uznanych przez

pracodawcę bądź podmiot, na którego rzecz kierowca wykonuje międzynarodowy przewóz

drogowy,

 kwoty wypłacone jako zwrot nieudokumentowanych kosztów poniesionych za korzystanie

z urządzeń sanitarnych, np. ekwiwalent oparty na średnich kosztach obowiązujących w

danym państwie.


 Zmniejszenie odliczeń

Jeżeli okres pobytu kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe za granicą jest

krótszy niż 12 godzin, kwotę wirtualnych diet, obliczanych na potrzeby oskładkowania i

opodatkowania, zmniejsza się do:

1) 1/3 w przypadku pobytu trwającego do 8 godzin;

2) 1/2 w przypadku pobytu trwającego ponad 8 do 12 godzin.

 Zakaz pracy w innej firmie

Przewoźnicy będą mogli zakazać zatrudnionym u siebie kierowcom dodatkowego zatrudnienia w

innych podmiotach. Można będzie zakazać pracy w innej firmie zarówno na podstawie umowy o

pracę, jak i na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 Wynagrodzenie w dwóch ratach

Wynagrodzenie za pracę kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe, uznanego za

pracownika delegowanego do celów dyrektywy 96/71/WE, będzie mogło być płatne w dwóch ratach,

w stałym i ustalonym z góry terminie:

 pierwsza rata z dołu, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca

kalendarzowego:


a) w przypadku kierowców, których miesięczny przychód jest niższy niż

przeciętne wynagrodzenie – w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za

pracę,


b) w przypadku kierowców, których miesięczny przychód jest wyższy niż

przeciętne wynagrodzenie – w wysokości przeciętnego wynagrodzenia;


 druga rata z dołu, niezwłocznie po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia, nie później

jednak niż do 21. dnia następnego miesiąca kalendarzowego.


Podstawa prawna:

Ustawa z 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz.

1523).

36 views0 comments

Comments


bottom of page