top of page
Search
  • biuro4379

Zmiany dla kierowców zawodowych. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 22 października 2021 r. podpisał ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany dotyczą w szczególności szkolenia osób zamierzających wykonywać lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy, nadzoru nad ośrodkami szkolenia oraz dostosowania obiegu dokumentów i danych o prowadzonych szkoleniach do wymagań określonych w dyrektywie 2006/126/WE. Celem przedłożonej do podpisu ustawy jest transpozycja do polskiego prawodawstwa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 112 z 02.05.2018, str. 29). Informuje oficjalna strona Prezydenta RP https://prezydent.pl Ustawa przewiduje: - przyjęcie nowego dokumentu - karty kwalifikacji kierowcy. - wprowadzenie instytucji cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej. - wprowadzenie możliwości prowadzenia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu (e-learning). - wprowadzenie systemu wymiany informacji o wydanych i cofniętych świadectwach kwalifikacji kierowcy. -ustanowienie profilu kierowcy zawodowego czyli zestawu danych identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wpis w prawie jazdy kodu 95, wydanie karty kwalifikacji kierowcy i świadectwa kwalifikacji zawodowej. - obniżenie do 21 lat granicy wieku uprawniającej osoby, które uzyskały kwalifikację wstępną przyśpieszoną, do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E O nowelizacji pisaliśmy wcześniej, pod linkiem więcej informacji: https://www.facebook.com/Tachodriver/posts/4150068848411121 Z treścią dokumentu można się zapoznać pod linkiem: https://prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5378/2378/1/1508_informacja.rtf Zachęcamy do polubienia Naszej strony na Facebook, ponieważ aktualności pojawiają się tam codziennie https://www.facebook.com/Tachodriver

3 views0 comments
bottom of page