top of page
Search
  • biuro4379

Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Informujemy, że 7 grudnia 2021 br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury.

Zgodnie z rządową stroną, ( www.gov.pl ) Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów UE tworzących tzw. Pakiet Mobilności I, dotyczących m.in. zasad wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich jako pracowników delegowanych. Wprowadzone zostaną także zmiany mające na celu zwiększenie skuteczności nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, eliminację nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami i lepszą ochronę rynku wewnętrznego.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze postulaty:

- Zlikwidowano dla kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe zwrot kosztów za wyjazdy służbowe. Delegacje nie będą więc obowiązywały kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe, natomiast nadal będą obowiązywały kierowców w transporcie krajowym. - Podniesiono kwoty niektórych kar w taryfikatorze w ustawie o transporcie drogowym. - Podniesienie wysokości stawek kar w około 100 pozycjach taryfikatorów stanowiących załącznik do ustawy o transporcie drogowym (w niektórych przypadkach Rząd proponuje wzrost kary o 1000%), - Wprowadzono dodatkowe wymagania dla osoby zarządzającej transportem, która wskutek utraty dobrej reputacji utraci certyfikat CPC (ponowny egzamin lub szkolenie). - Wydłużono okres na przechowywanie ewidencji czasu pracy kierowców do 10 lat. - Wprowadzono dodatkowy obowiązek w postaci przesyłania oświadczeń o liczbie zatrudnionych kierowców w danym roku w terminie do końca marca kolejnego roku. - Od 20 maja 2022 r. przepisy Pakietu Mobilności nakładają na przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 t i nie jest większa niż 3,5 t, obowiązki dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego w transporcie międzynarodowym rzeczy. Wykonywanie tego rodzaju przewozów będzie wymagało posiadania przez przewoźnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej. - Doprecyzowano przepisy dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Dotyczy to m.in. wymagań związanych z posiadaniem siedziby przedsiębiorcy, w której będzie dostęp do oryginałów dokumentów związanych z główną działalnością transportową prowadzoną przez przedsiębiorcę. - Zmiana definicji bazy eksploatacyjnej i wprowadzenie wymogu posiadania miejsc parkingowych w liczbie odpowiadającej 1/2 liczby posiadanych pojazdów, wprowadzony zostanie także obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski. - Rozszerzono katalog naruszeń przepisów prawa, które wykluczają spełnienie wymagań dobrej reputacji przez przedsiębiorcę i zarządzającego transportem. Wprowadzenie dodatkowych wymagań dla odzyskania cofniętego na skutek utraty dobrej reputacji osoby zarządzającej transportem drogowym (wymóg szkolenia lub złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu na CPC). - Doprecyzowano przepisy dotyczące wykonywania przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem zasad wykonywania i kontroli takich operacji transportowych w Polsce.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie miesiąca od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach. Zachęcamy do polubienia Naszej strony na Facebook, ponieważ aktualności pojawiają się tam codziennie https://www.facebook.com/Tachodriver

2 views0 comments

Comentários


bottom of page