top of page
Search
  • biuro4379

Opublikowana została ustawa o szczególnych regulacjach w zakresie transportu


Dnia 23 marca 2022 r. opublikowana została ustawa o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, dotyczy przewozów drogowych i kolejowych, dokumentów stosowanych w transporcie i ruchu drogowym, odnawiania przez właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej dyplomów kwalifikacyjnych marynarzy wydanych przez właściwe organy administracji Ukrainy. W projekcie większość przepisów poświęcona jest przewozom kolejowym i kolejowym przedsiębiorstwom. Oprócz kwestii pomocy dla branży kolejowej w ustawie znalazło się szereg potrzebnych rozwiązań związanych z dokumentami stosowanymi w transporcie drogowym. Są to: Zmiany dla polskich pracodawców transportu drogowego i dla zatrudnionych przez nich ukraińskich kierowców (obowiązujące od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r.): - Przedłużenie z mowy prawa do końca 2022 roku ważności świadectw kierowców (oraz wypisów z tych dokumentów), które utraciły lub utracą ważność po 24 lutego 2022 r. Na wniosek przewoźnika, Główny Inspektor Transportu Drogowego wydawać będzie – w uproszczonej do minimum procedurze – nowe świadectwo kierowcy potwierdzające fakt jego przedłużenia. Zamiast weryfikacji wszystkich warunków, których spełnienie jest wymogiem do wydania świadectwa kierowcy, urzędnikom wystarczy oświadczenie przedsiębiorcy, że wspomniane warunki nie uległy zmianie.

- Wskazanie , że naklejkę wizową w dokumencie podróży ukraińskiego kierowcy zatrudnionego w polskiej firmie transportowej, przedłużającą ważność wizy krajowej, umieszczać będzie wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu tego kierowcy. Zmiany dla przewoźników pasażerskich (obowiązujące do 31 grudnia 2022 r.): - Wprowadzenie dla przewozów osób z Ukrainy do Polski możliwości stosowania przez przewoźników odstępstw od warunków określonych w zezwoleniu na międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy osób. Możliwość stosowania odstępstw ograniczona jest wyłącznie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (art. 12 ustawy)

- Wprowadzenie dla polskich przewoźników pasażerskich możliwości zmiany ukraińskiego partnera na wspólnych międzynarodowych liniach regularnych prowadzonych, o ile wystąpiły okoliczności uniemożliwiające wykonywanie przewozów drogowych osób przez tego partnera przez okres dłuższy niż 7 dni. Decyzję w sprawie odstępstwa od zezwolenia na wspólnej linii regularnej wydawać ma w terminie 14 dni Główny Inspektor Transportu Drogowego na wniosek polskiego przewoźnika. Wniosek będzie uwolniony z opłaty administracyjnej i skarbowej. (art. 13 ustawy) Zmiany ważne dla ukraińskich kierowców (obowiązujące od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r.):

- Zawieszenie 6 miesięcznego ograniczenia w posługiwaniu się ukraińskim prawem jazdy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę posiadającą taki dokument, która rozpoczęła stały lub czasowy pobyt w naszym kraj. Tym samym na takiej osobie nie ciąży obowiązek wymiany ukraińskiego prawa jazdy na polskie krajowe uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym (art. 14 ust. 1 ustawy) - Uznanie ważności ukraińskich praw jazdy, w przypadku gdy termin na jaki dokument ten został wydany upłynął (art. 14 ust. 2 ustawy)

- Zwolnienie osoby kierującej pojazdem zarejestrowanym na Ukrainie od obowiązku posiadania przy sobie i okazywania polskim służbom kontrolnym dokumentu potwierdzającego prawo do używania pojazdu, w przypadku gdy takie prawo nie wynika bezpośrednio z ukraińskiego dowodu rejestracyjnego (art. 15 ustawy). tekst ustawy:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000068401.pdf Zachęcamy do polubienia Naszej strony na Facebook, ponieważ aktualności pojawiają się tam codziennie https://www.facebook.com/Tachodriver

12 views0 comments

Comments


bottom of page