top of page
Search
  • biuro4379

Kontrola trzeźwości pracowników przez pracodawcę

Updated: Feb 21, 2023

W Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja kodeksu pracy pozwalająca firmom na samodzielne kontrolowanie stanu pracowników.

W Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja kodeksu pracy pozwalająca firmom na samodzielne kontrolowanie stanu pracowników. Nowelizacja wchodzi w życie 21 lutego br., po tym dniu pracodawca może zbadać pracownika alkomatem w pracy bez zgody zatrudnionego.


Kontrola jednak, wymaga regulacji zapisów w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy (w zakładowym regulaminie pracy lub obwieszczeniu ). Powinny one zawierać:

- informację o wprowadzeniu prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników w miejscu pracy;

- wskazanie grupy pracowników objętych kontrolą;

- sposób przeprowadzenia kontroli;

- częstotliwość badań oraz czas;

- kontrola trzeźwości pracowników może wprowadzona dopiero po 2 tygodniach od przekazania przez pracodawcę informacji Kontrola trzeźwości pracowników może być wprowadzona przez pracodawcę ze względu na konieczność zapewnienia życia i zdrowia pracowników. Pracodawca może testować pracownika na obecność alkoholu wyłącznie przy użyciu metod nieinwazyjnych („niewymagających badania laboratoryjnego”). Po każdym „pozytywnym” badaniu pracodawca będzie miał obowiązek sporządzić protokół zawierający m.in. dane osobowe pracownika, jego płeć, wzrost, wagę i informację o chorobach, wynik pomiaru, datę i godzinę pomiaru, informację o objawach lub okolicznościach uzasadniających przeprowadzenie badania, a także informację czy pracownik zażądał przeprowadzenia badania krwi;

Pracodawca ma zakaz dopuszczenia pracownika, u którego badanie wykazało stan po użyciu alkoholu, do pracy. Pracownik niedopuszczony do pracy może zażądać ponownego badania przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. Jeśli ponowne badanie nie potwierdzi, iż pracownik jest pijany — okres niedopuszczenia go do pracy jest okresem usprawiedliwionej nieobecności, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Taka kontrola może być jednak przeprowadzona wyłącznie z użyciem właściwie skalibrowanego urządzenia - wymagany jest ważny dokument potwierdzający, że sprzęt jest sprawny Po nowelizacji kontrola trzeźwości pracowników dotyczy także wszystkich innych form organizacji pracy — także do samozatrudnionych, świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, etc. (dodany art. 22(1h) kp, znowelizowany art. 17 uwtpa); Podstawa prawna: art. 22(1c) par. 1 kodeksu pracy

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia, pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników.


art. 22(1d) par. 1 kodeksu pracy

Pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy, jeżeli kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości w rozumieniu art. 46 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi albo zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy. Zachęcamy do polubienia Naszej strony na Facebook, ponieważ aktualności pojawiają się tam codziennie https://www.facebook.com/Tachodriver

18 views0 comments

Comentarios


bottom of page