top of page
Search
  • biuro4379

15 punktów za przeciążenie pojazdu


Nowe regulacje, które zostały zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego, nie zawierają absolutnie żadnych nawiązań do kwestii przeciążenia pojazdu czy mocowania ładunków – wykroczenia opisanego w katalogu punktów takiego nie znajdziemy. Jednak, w Rozporządzeniu znajdziemy regulacje naruszenia o nazwie: Kod A-09-(15 punktów karnych) – używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim. Naruszenie odnosi się do art. 97 Kodeksu wykroczeń oraz art. 60 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (prd). Kierowca może otrzymać 15 punktów karnych za przeciążenie pojazdu lub niewłaściwe mocowanie ładunku, ale nie jest to regułą i zależy od konkretnych okoliczności popełnionego wykroczenia.

Organ kontrolny na drodze ma prawo nałożyć za naruszenie dotyczące masy całkowitej oraz wadliwego zamocowania ładunku grzywnę i przydzielić 15 punktów karnych wyłącznie w przypadku:

- gdy sposób przewozu faktycznie i realnie zagraża bezpieczeństwu innych uczestników ruchu (to kwestia czysto ocenna i może podlegać weryfikacji negatywnej bądź pozytywnej w przypadku skierowania sprawy do sądu) Aby policjant mógł nałożyć na kierowcę w oparciu o omawiany kod A-09 punkty karne w ilości 15 muszą być zatem łącznie spełnione dwa warunki: 1. sposób użycia pojazdu musi realnie zagrażać kierującemu bądź innym użytkownikom drogi, 2. sposób użycia pojazdu musi być w sposób oczywisty sprzeczny z zasadami określonymi w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Kierowca zawsze ma uprawnienia do odmowy przyjęcia mandatu, wówczas sprawa kierowana jest do sądu.

Jak należy przewozić ładunek według obowiązujących przepisów w Polsce 1. Prawo o ruchu drogowym art. 61 – Ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu. Ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę, nie naruszał stateczności pojazdu oraz nie utrudniał kierowania pojazdem; 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku – Ładunek powinien być umieszczony na podłodze przestrzeni ładunkowej pojazdu w sposób zapewniający jego stabilność. Ładunek umieszczony na podłodze przestrzeni ładunkowej pojazdu kategorii N2, N3, O3 i O4 powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający jego przemieszczanie, przechylenie albo wywrócenie oraz w sposób pozwalający zrównoważyć siły wynikające z przyspieszenia albo hamowania. Źródło: http://www.pspdgdynia.pl

1 view0 comments

Comments


bottom of page