top of page
pakiet mobilności(2).png
SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA(UMOWA) + PŁACA SEKTOROWA(9).png
SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA(UMOWA) + PŁACA SEKTOROWA(5).png

Od 2 lutego 2022 r. obowiązują nowe zasady wynagradzania pracowników w transporcie międzynarodowym. Gdy kierowca wykonuje przewóz objęty przepisami o delegowaniu (transport międzynarodowy) to przewoźnik musi zapewnić mu co najmniej takie same warunki zatrudnienia, jakie dla tego zawodu obowiązują w państwach, w których wykonuje on pracę. Wejście w życie przepisów związane jest z tzw. pakietem mobilności.

Od 2 lutego 2022 r. weszły również w życie przepisy ustawy z 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw likwidujące podróż służbową jako formę, w której wykonywane są zadania służbowe kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe, określając przy tym nowe zasady rozliczania ich wynagrodzeń w zakresie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne. 

Wyliczenie wynagrodzenia kierowcy 8 000zł

WYNAGRODZENIE KIEROWCY
- składniki wynagrodzenia 3500zł 


 

- płaca sektorowa 4500zł

Comiesięczna premia za granicą np. 5200 + premia = 8000 zł

Wynagrodzenie wynikające z umowy 
- zasadnicze
- za dyżury
- ryczałty za nadgodziny i porę nocną
- premie regulaminowe

Wynagrodzenie za pracę za granicą (przepracowane godziny w okresie delegowania)

Premia uznaniowa za pracę za granicą   -  Jeżeli wynagrodzenie kierowcy wynikające z ewidencji nie pokryje się z wynagrodzeniem ustalonym z kierowcą warto wypłacić premię uznaniową za pracę za granicą. Wysokość premii wynikać będzie z tego ile kierowca ma otrzymać do wypłaty netto.

Podstawa do oskładkowania ZUS.
8000 pomniejszone o wirtualne diety.
8000-3390,62 ≥ 5922 zł

Pomniejszenie podatku wynagrodzenia:
30% x 3390,62 zł = 1017,19 żł

Jeżeli spełniony będzie warunek konieczny (całość wynagrodzenia kierowcy brutto powyżej kwoty 5922zł) Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pomniejszana jest o równowartość diet zagranicznych określoneych w przepisach o podróżach służbowych, przy czym w roku 2022 podstawa ta nie może być niższa od kwoty: 5 922 zł.

Wolna od podatku dochodowego jest część przychodów w kwocie odpowiadającej 30% diety określonej w przepisach o podróżach służbowych, za każdy dzień pobytu za granicą.

Podstawa prawna

Do wynagrodzenia kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe stosuje się:

 

  • w zakresie ustalania podstawy wymiaru podatku dochodowego – art. 21 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

  • w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – par. 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

  • ostateczna likwidacja diet art. 775 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy.

Wasz czas
Nasi eksperci

  • Facebook
logodoneprzezroczyste(2).png
bottom of page